Kursplan för

Vetenskapsteori och forskningsmetodik
Theory of Science and Methodology of Research

GEM040F, 4.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson , FN2/Eva Nordberg Karlsson, FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen syftar till att presentera och introducera deltagarna i vetenskapsteoretiska frågeställningar och metoder med relevans för forskning och utveckling inom ingenjörsvetenskaperna. Kursen syftar även till att stimulera till reflektion över och konstruktiv kritisk diskussion av pågående forskning, använda forskningsmetoder och deras förutsättningar.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden ha kännedom om centrala vetenskapsteoretiska frågeställningar och diskussioner som t ex ”Vad är vetenskap? Vad är empiriskt stöd? Kan en hypotes falsifieras? Vad är en vetenskaplig förklaring? Vilken roll spelar experiment och observation i vetenskapen? Är vetenskapliga teorier sanna? Hur fungerar vetenskaplig begreppsbildning?”.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa en vilja att diskutera vetenskapsteoretiska frågor med andra doktorander och forskare.

Kursinnehåll

I en inledande del diskuteras de viktigaste vetenskapsstrategierna och deras tillämplighet på olika typer av vetenskap. Sedan följer en del där centrala vetenskapsteoretiska teman som ontologi, observation och förklaringar diskuteras i mer detalj. I en avslutande del anknyter kursen till den moderna debatten och till den ingenjörsvetenskapliga forskningen idag.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar. Kursen består av föreläsningar, seminarier, muntlig presentation och skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Examination sker fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig presentation. För godkänt betyg på kursen krävs att samtliga inlämningsuppgifter godkänts, samt gjord muntlig presentation.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som kommit längst ges företräde.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Nils-Eric Sahlin <nils-eric.sahlin@med.lu.se>
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning