Kursplan för

Vetenskaplig informationshantering
Scientific Information Management

GEM046F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson , FN2/Eva Nordberg Karssson, FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge doktoranderna instruktion om och träning i vetenskaplig informationshantering. Vid avslutad kurs ska deltagarna ha kunskap om vetenskaplig informationshantering, både generell och inom doktorandens specifika forskningsområde.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kritiskt kunna granska och reflektera över funnen informations kvalitet och relevans.

Kursinnehåll

Databaser, databasstruktur, sökverktyg – sökstrategier, problemorienterad databaspresentation (specifika möjligheter – begränsningar, inventering av verktygslåda), Web of Science, patentdatabaser, databasanalys, biblioteksresurser, kataloger och fjärrlån, elektroniska tidskrifter och andra fulltextresurser, webbaserad länksökning, kvalitetsgranskade länksamlingar inom ämnesområdena, referenshanteringssystem, vetenskaplig kommunikation och publicering, LUP, copyright - rättigheter och skyldigheter, inklusive handfasta råd i frågor som doktorander i de allra flesta fall kommer att ställas inför.

Kurslitteratur

Kurslitteratur bestäms under kursens gång baserat på deltagarnas val av projektarbete.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, projekt. Kursen består av föreläsningar, workshops och ett individuellt projekt. I projektet gör kursdeltagarna en analys av informationsstrukturer och kommunikationstraditioner inom det egna forskningsområdet, med förankring i den vetenskapliga litteraturen. Projektarbetet, som omfattar cirka en veckas arbete, redovisas skriftligt i en projektrapport samt muntligt inför övriga kursdeltagare.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänt på kursen krävs åtminstone 80 % närvaro vid schemalagda kurstillfällen, en problemorienterad muntlig redogörelse för utvärdering av en databas utifrån fastställda kriterier och egna informationsbehov, samt godkänt projektarbete, vilket även innebär både skriftlig och muntlig presentation av projektet. Om examinator finner att doktoranden har särskilda skäl kan vissa moment examineras på annat sätt.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som antagits senast ges företräde.

Övrig information

Ersätter GEM045F.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning