Kursplan för

Introduktionskurs för nyantagna doktorander vid LTH
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at Faculty of Engineering at Lund University

GEM056F, 2 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson, FN2/Eva Nordberg Karlsson , FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att välkomna LTHs nya doktorander och bidra till att ge dem en trygg start i forskarutbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen omfattar momenten LTHs organisation, forskarutbildningens mål, allmän och individuell studieplan, ömsesidig förväntansenkät/intervju doktorand - handledare, doktorandkursutbudet vid LTH, handledningsprocessen, inledande vetenskaplig informationshantering, procedurer – rättigheter – stöd - skyldigheter i forskarutbildningen vid LTH, presentation av studeranderepresentanter, internationell mobilitet, akademisk hederlighet i forskningen, introduktion till tredje uppgiften.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen tillhandahålls via en separat hemsida.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar. Kursen består av tre trekvartsdagsträffar med en veckas mellanrum, med mellanliggande arbetsuppgifter inför träff 2 och träff 3.

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. För godkänd kurs krävs närvaro hela den schemalagda kurstiden och samtliga i kursen ingående arbetsuppgifter ska vara avklarade och godkända.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att man är nyantagen (förstaårsdoktorand) till forskarutbildning vid LTH.
Urvalskriterier: Samtliga sökande som uppfyller behörighetskravet blir antagna vid första ansökningstillfället.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Anders Ahlberg <anders.ahlberg@lth.lu.se>
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning