Kursplan för

Akademiskt skrivande för publicering inom teknik- och naturvetenskaperna
Academic Writing for Publication in the Engineering and Science Disciplines

GEM065F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2013
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson, FN2/Eva Nordberg Karlsson, FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att utveckla sina kommunikativa strategier och förmåga att skriva vetenskapligt enligt rådande normer i den egna disciplinen. Ett uttalat mål är att öka deltagarens medvetenhet om publiceringskonventionerna i den egna vetenskapliga disciplinen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Allmänt akademiskt skrivande, ämnesspecifikt akademiskt skrivande, diskursanalys, processorienterat skrivande, retoriska strukturer, skriftlig engelsk språkfärdighet, kommunikativa strategier, kollegial återkoppling, publiceringskonventioner.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen delas ut av kursledaren.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar. Kursen består av föreläsningar, workshops och handledning kombinerat med både individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. För godkänt på kursen krävs åtminstone 80 % närvaro vid schemalagda kurstillfällen, samt att alla kursuppgifter har gjorts.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs att man är antagen till forskarutbildning vid LTH.
Urvalskriterier: I urvalet prioriteras 1) de som tidigare sökt och vid det tillfället också varit behöriga till kursen, 2) hur långt doktoranden har kommit i sin forskarutbildning, där de som antagits tidigast ges företräde.

Övrig information

Det förväntas att de sökande är tillräckligt långt fram i sin forskningsprocess så att de kan börja utarbeta delar av en artikel.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Lene Nordrum <lene.nordrum@englund.lu.se>
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning