Kursplan för

Forskningsinnovation och värdeskapande
Innovation and Value Creation in Research

GEM070F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN1/Anders Gustafsson, FN2/Eva Nordberg-Karlsson, FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-11-11

Allmänna uppgifter

Avdelning: Innovationsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med denna kursen är att utrusta de forskarstuderande som befinner sig tidigt i sin utbildning med verktyg och de kommersiella ”glasögon” som behövs för att se sin forskning i nyttiggörandets ljus. Detta kommer sedan att stimulera nyttiggörande av forskningsresultat i samhället och bidra till ökad innovation och samverkan mellan akademi och industri.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen hålls under fem heldagar inom ca 2 månaders tid med fokusområdena: a) “Innovation in the research environment” (vad är innovation? förutsättningar för nyttiggörande av ett forskningsresultat. NABC(need – approach – benefits – competition)-konceptet). b) “Put on your innovation spectacles”. (Marknadsanalys, kundnytta) c) “Protecting your ideas” (immaterialsrättsligt skydd, patentstrategier, licensiering, avtal, patentsökning) d) “Optimizing conditions for funding” (Finansiering av forskningsidéer. Presentationsteknik). e) Tools for innovation” (Prototyping, katalys av innovation)

Kurslitteratur

Det finns ingen specificerad kurslitteratur men boken nedan rekommenderas till de som önskar veta mer om NABC-konceptet som utvecklades vid Stanford Research institute: Carlson, Curtis R. & Wilmot, William W.: Innovation: The five disciplines for creating what customers want.. Crown Business, New York, 2006.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt. Kursen består av föreläsningar kring de olika fokusområdena samt tre projektarbeten, varav två är individuella och ett i grupp.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Projekt 1: NABC-analys av studentens eget forskningsprojekt inkl kortfattad analys på en A4 sida, samt kort presentation. Projekt 2:Gruppprojekt kring idé med affärspotential, mer utförlig NABC-analys som sammanfattas i en ca 10-sidig rapport samt pitchas i value creation forum. Projekt 3:Individuell sökning kring doktorandens eget forskningsprojekt i patentdatabaser (dag 3), som sedan sammanfattas i en kortfattad rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: antagen som doktorand

Övrig information

Kursen ges för alla doktorander vid LTH, som befinner sig tidigt i sin utbildning.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.biotek.lu.se/education/phd_courses/research-innovation/


Fullständig visning