Kursplan för

Experimentell forskningsmetodik
Experimental Methodology in Research

GEM080F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Annika Mårtensson, Prorektor
Datum för fastställande: 2020-02-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen är ämnad att ge en fördjupad förståelse för experimentell forskning och kunskaper rörande begrepp och tekniker som tillämpas i experimentella forskningsområden.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna identifiera etiska riskmoment relaterade till val av forskningsmetodik.

Kursinnehåll

För att stödja måluppfyllnaden är kursen uppbyggd runt exempel och övningar jämte ett mindre projektarbete, varvid centrala begrepp och tekniker explicitgörs och tillämpas.

Kurslitteratur

Andersson, Ö.: Andersson, Ö., 2012: Experiment! – Planning, Implementing and Interpreting. 288pp, Wiley. ISBN-10: 0470688254. ISBN-13: 978-0470688250. Wiley, 2012.
Kuyersewn ges av författaren till kursboken.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt. Kursen omfattar föreläsningar, kursuppgifter, övningar, projektarbete, och litteraturläsning.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Betydande deltagande i de schemalagda kursaktiviteterna är ett krav (>50%). Alla ska vara avklarade och examinerade. Vid slutet av kursen förekommer en skriftlig tentamen. Kursen har betygsnivåerna godkänd – icke godkänd.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För att bli prioriterad att bli antagen till kursen krävs att sökande är antagen i ett forskarutbildningsprogram vid LTH.
Förutsatta förkunskaper: Kursen är LTH-gemensam och inriktad mot doktorander med empirisk forskning. Det är en fördel om man kommit igång med sin datainsamling i den egna forskningen.
Urvalskriterier: Prioritet ges till kursdeltagare som har varit aktiva längst i forskarutbildningen vid LTH.

Övrig information

https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/oeivind-andersson(6c8ba8ef-efd0-4f18-a099-1432b09b4ac3).html

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning