Kursplan för

Forskningsetik
Research Ethics

GEM090F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Annika Mårtensson
Datum för fastställande: 2020-08-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge doktorander vid LTH grundläggande kompetens kring forskningsetik och god forskningssed, som är relevant för forskarutbildningen och för en fortsatt forskarkarriär.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

För att stödja lärandemålen behandlar kursen grundläggande normativ etik, forskningsetikens historia, forskningens nytta och användbarhet, risker och påverkan för forskningens aktörer, skydd av privatlivet och personuppgifter, datahantering, informerat samtycke, forskning där samtycke är svårt att få till stånd, risk-nytto-analys, etisk prövning, god forskningssed, oredlighet i forskning, publiceringsetik, open science, FAIR-principerna, jäv, forskaren som auktoritet, etiska aspekter av att inneha externa uppdrag, etiskt relevant lagstiftning, etiska dimensioner av att bedriva forskning vid en myndighet, samt ansvarsfull forskning och innovation.

Kurslitteratur

ALLEA: The European Code of Conduct for Research Integrity (revised edition). All european Academies, 2017.
Ett brett spektrum av publikationer och hemsidor kommer att finnas på kursens Canvas-sida. Detta inkluderar bl.a. ALLEA. 2017, The European Code of Conduct for Research Integrity and Guidelines for the processing of matters relating to suspected deviation from good research practice at Lund University.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier. Forskningsetik är en obligatorisk forskarutbildningskurs vid LTH för doktorander antagna fr.o.m. 1 januari 2021, i enlighet med beslut vid Lunds universitet 2019-03-28 (STYR 2018/1024).

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Deltagande i samtliga undervisningsmoment är obligatorisk. Samtliga kursuppgifter måste genomföras, och godkännas av kursledaren. Aktivt deltagande i diskussionsövningar och grupparbeten.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För att prioriteras vid antagningen till kursen, ska man vara antagen i ett forskarutbildningsämne vid LTH. Doktorander antagna fr.o.m. 1e januari 2021 har högsta prioritet i och med att kursen är obligatorisk för denna kategori sökande.
Förutsatta förkunskaper: Ingen.
Urvalskriterier: Doktorander antagna fr.o.m. 1e januari 2021 har högsta prioritet i och med att kursen är obligatorisk för denna kategori sökande.

Övrig information

Schema anges på kurshemsidan.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning