Kursplan för

Att kommunicera forskning
Communicating Research

GEM100F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2023
Beslutad av: Martin Tunér
Datum för fastställande: 2023-02-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Gemensam forskarutbildning
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att förbereda LTHs doktorander och universitetslärare för kommunikativa situationer i forskningssammanhang

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden • kunna analysera hur vetenskapliga presentationers framförande och disposition kan uppfattas, och med utgångspunkt från detta kunna planera och genomföra vetenskapliga presentationer.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden • vara kapabel och benägen att ge och ta återkoppling konstruktivt, så att utveckling sannolikt sker

Kursinnehåll

Kursen omfattar momenten vetenskaplig presentationsteknik och återkoppling, röst och tal, posterpresentation, vetenskap i sociala medier, samt populärvetenskapligt skrivande.

Kurslitteratur

Kursen är praktiskt inriktad. Istället för kurslitteratur används internetkällor.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, övningar, övrigt. Communication exercises.

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänd kurs krävs närvaro vid åtminstone 80 % av den schemalagda kurstiden. Samtliga i kursen ingående övningar och arbetsuppgifter ska vara avklarade och godkända.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs normalt att man är antagen som forskarstuderande, företrädelsevis vid LTH.
Förutsatta förkunskaper: inga
Urvalskriterier: Företräde ges om man är antagen till forskarutbildningen vid LTH. Övriga LTH-lärare har tillträde till kursen i mån av plats.

Övrig information

Kursen motsvarar 3 veckors heltidsarbete varav 1 vecka räknas som behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU). Den ger 5 högskolepoäng (betygsskala UG) i forskarutbildningen om detta är förenligt med den individuella studieplanen. Vid kursavslutningen delas ett pris ut av en jury för bästa populärvetenskapliga uppsats, samt ett pris för bästa posterpresentation. Kursen är identisk med och ges tillsammans med BHU-kursen GB_S12.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.lth.se/english/cee/doctoral-education-support/faculty-wide-phd-courses/


Fullständig visning