Kursplan för

Introduktion till forskarutbildning i forskarutbildningsämne vid Institutionen för designvetenskaper
Introduction to PhD studies at the Department of Design Sciences

IDE020F, 4 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2014-10-07

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för designvetenskaper
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Syftet med kursen är att doktoranden ska utveckla förståelse för publiceringstraditioner i forskarutbildningsämnet och närliggande ämnen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av två moduler. Den första modulen handlar om hur man publicerar forskningsresultat inom forskarutbildningsämnet och angränsande områden. Publiceringstraditioner inom andra vetenskapsområden behandlas också. Doktoranden läser anvisad litteratur, gör en skriftlig reflektion varefter handladare och doktorand samtalar om kurslitteratur och skriftlig reflektion. I den andra modulen läser doktoranden kritiskt två doktorsavhandlingar och gör en skriftlig sammanställning av synpunkter och reflektioner av avhandlingarna. Examinationen genomförs muntligt utifrån de skriftliga synpunkterna och reflektionerna.

Kurslitteratur

Gastel, B. & Day, R. A.: How to write and publish a scientific paper, 9:e upplaga. Greenwood, 2022.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Muntlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning i forskarutbildningsämnet.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/


Fullständig visning