Kursplan för

Hållbar utveckling - grunder
Sustainable Development - Basics

IDE050F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2018-11-05

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för designvetenskaper
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Övergripande syften med kursen är att doktoranden ska förstå och kunna reflektera över problematiken med komplexa socio-ekologiska system och förstå behovet av ett multidisciplinärt perspektiv på hållbar utveckling. Hållbar utveckling i kursen avser utveckling på global, regional och lokal nivå definierat i Brundtlandkommissionens rapport ”Our common future”, med de tre grundpelarna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Efter kursen ska doktoranden ha goda kunskaper inom området hållbar utveckling och därmed kunna identifiera möjligheter och risker för en hållbar utveckling som utformning av produkter, processer och system kan medföra. Denna kurs är en kortare version av kurserna ”Hållbar utveckling med systemperspektiv, 5 hp” och ”Designern/ingenjören och hållbar utveckling, 7,5 hp”. ”5 hp”-kursen innehåller ytterligare kurslitteratur och videomaterial – som i några fall ersatts av sammanfattningar i denna kurs. ”7,5 hp”-kursen innehåller dessutom ett projektarbete.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna diskutera och reflektera kring möjligheter att påverka för en hållbar utveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om hållbar utveckling. Delområdena nedan grupperas i moduler. Några moduler inleds med videoinspelade introduktioner, några med inledande seminarier. Någon modul består av inläsning och avslutas med diskussion i grupp. Delområden: Definition av hållbar utveckling. Historik. Klimatförändringar och dess effekter. ”Planetary boundaries”. Cirkulär ekonomi. Livscykeltänkande. Livsmedelsförsörjning. Sociala aspekter. Hälsa och arbetsmiljö. Hållbar stad. Fattigdom. Komplexa system. Hållbar utveckling och etik.

Kurslitteratur

Kursen innehåller litteratur som vetenskapliga artiklar och videomaterial.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, litteraturkurs som självstudier. Lärarledda introduktioner i sal och på video

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning
Urvalskriterier: För att kursen ska ges krävs minst 10 deltagare. Högst 30 doktorander antages. Om kursen skulle bli översökt används antagningskriterier i följande ordning 1. doktorand från IDV 2. doktorand från LTH 3. doktorand som kommit längre i sin forskarutbildning går före 4. lottning

Övrig information

Första kursen planeras starta januari 2019.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.design.lth.se/the-long-view/phd-courses-in-sustainable-development/


Fullständig visning