Kursplan för

Säker arbetsmiljö - miljöhänsyn- risker
Environmental Issues and Hazards in the Chemical Research Laboratory

KAS001F, 2 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2017-05-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen är obligatorisk för alla doktorander vid kemiska institutionen samt rekommenderad för doktorander på kemiteknik och livsmedelsteknik som undervisar eller har experimentell verksamhet. Kursen ska ge nödvändiga kunskaper för att bedriva ett säkert laboratoriearbete.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Ha ett förhållningssätt som leder till säkert laboratoriearbete

Kursinnehåll

Kursen omfattar bland annat följande moment - genomgång av miljöarbetet inom KC och universitetet, - genomgång och diskussion av olika risknivåer ifråga om kemikalier och kemiskt arbete; skyddsutrustning; säkerhetsföreskrifter; miljöregler, - arbete med checklistor för labsäkerhet, - åtgärder vid tillbud och olyckor, övningar

Kurslitteratur

Kemicentrums generella säkerhetsföreskrifter.
http://www.kc.lu.se/1-safety-regulations/

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar. Kursen består av tre olika delar: 1) Föreläsningar. Ett antal föreläsningar kommer att ges på årsbasis. Från dessa föreläsningar väljer varje deltagare fem föreläsningar. Toxikologiföreläsningen är obligatorisk. 2) Brandsäkerhet och första hjälpen. Detta är en dag med föreläsningar och praktiska övningar. Denna del är obligatorisk även om du har deltagit i någon annan brand- eller första hjälpen-utbildning . 3) Kemicentrums generella säkerhetsföreskrifter. Du kommer att få ett antal frågor och uppgift - där svaret kan hittas i de generella säkerhetsföreskrifterna

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, övrigt. När samtliga tre moment är avklarade är kursen godkänd.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorand
Förutsatta förkunskaper: -
Urvalskriterier: -

Övrig information

Kursen ges kontinuerligt och du kan påbörja den när du själv vill.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.chem.lu.se/education/PhD%20Courses/Riskkursen/


Fullständig visning