Kursplan för

Avancerad polymerkemi
Advanced Polymer Chemistry

KAS010F, 9 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-12-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om och förståelser för den fysikaliska och organiska kemin som rör polymerisationsreaktioner och polymera material.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna redogöra för olika polymerisationsmekanismer och samband mellan polymerisationsbetingelser, makromolekylär struktur och molekylvikt.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna planera och utvärdera experiment för undersökningar av polymerisationsreaktioner och processer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ingående kunna diskutera olika polymerkemiska problem samt kunna värdera användbarheten av olika polymerisationsreaktioner.

Kursinnehåll

Olika polymerisationsmetoder (stegvis polymerisation, kedjepolymerisation, ring-öppningspolymerisation), deras kinetik, termodynamik, och applicerbarhet för olika polymerer och material. Samband mellan kinetik och molekylvikt. Komplexa polymerstrukturer. Sampolymerisation. Stereoselektiv polymerisation. Kemisk modifiering (funktionalisering) av polymerer. Industriella polymerer och polymerisationsprocesser.

Kurslitteratur

Odian, G.: Principles of Polymerization. Wiley-Interscience, 2004. ISBN 0471274003.
Finns att tillgå elektroniskt från bibliotekets hemsida.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier. Undervisningen bedrivs i form av seminarier där kursdeltagarna efter litteraturstudier presenterar, beskriver och diskuterar olika områden inom polymerkemin. Mot slutet av kursen genomförs ett litteraturprojekt där kursdeltagarna skall arbeta fram en detaljerad experimentell plan (inkl. rikbedömning) för syntes av en given polymer eller för lösa ett problem inom området.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Godkänd kurs KASN25F Polymerkemi eller liknande.
Förutsatta förkunskaper: Fysikalisk och organisk kemi på grundläggande nivå. Aktiv forskning inom polymerkemi/teknologi, eller angränsande ämnen.

Övrig information

Kursen ges då minst 5 studenter är anmälda och undervisande lärare finns tillgänglig.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning