Kursplan för

Avancerad polymerfysik
Advanced Polymer Physics

KAS015F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-12-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen skall ge djupgående kunskaper om och förståelse för olika koncept och begrepp när det gäller polymerers fysikaliska egenskaper i huvudsak i fast fas.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna djupgående beskriva och analysera viktiga koncept inom polymerfysik, och att kunna analysera och beskriva uppförandet och egenskaperna hos polymera material ur teoretiska synvinklar.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna planera och utvärdera experiment för att studera fysiska egenskaper hos polymera material.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna djupgående diskutera olika problemställningar och aspekter inom polymerfysik.

Kursinnehåll

Polymerer i det amorfa, vätskekristallina och kristallina tillståndet. Glass-gummi övergångar. Tvärbundna polymerer och gummielasticitet. Polymerers viskoelasticitet. Mekaniska egenskaper hos polymerer. System och material med flera polymerer.

Kurslitteratur

Sperling, L.: Introduction to physical polymer science. Wiley-Interscience, 2006.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier. Undervisningen bedrivs i form av seminarier där kursdeltagarna (efter litteraturstudier) presenterar, beskriver och diskuterar olika områden inom polymerfysik. Mot slutet av kursen genomförs ett litteraturprojekt där kursdeltagarna skall arbeta fram en detaljerad plan (inkl. riskbedömning) för experimentell karakterisering av de fysiska egenskaperna hos ett eller flera polymermaterial, med en tillhörande utvärdering av resultaten på teoretisk grund.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Godkänd kurs KASN20 Polymerfysik, eller liknande.
Förutsatta förkunskaper: Fysikalisk och organisk kemi på grundläggande nivå.

Övrig information

Kursen ges då minst 5 studenter är anmälda och undervisande lärare är till gänglig.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning