Kursplan för

Fronter i organisk syntes
Frontiers in Organic Synthesis

KAS020F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2020-03-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att fördjupa och bredda elevernas kunskap om moderna organiska syntesstrategier och metoder. Kursen kommer att omfatta metoder med avseende på syntesplanering, retrosyntetisk analys och syntesmetoden med avseende på funktionella gruppstrategier och stereokemiska strategier, samt målstruktur och topologi.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna beskriva olika strategier för planering av flerstegssynteser.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Seminarier om utvalda ämnen i avancerad samtida organisk syntesplanering och retrsyntetisk analys. Varje student kommer att presentera ett djupgående seminarium om ett ämne inom kursen. Ämnen kommer att väljas av eleven med råd från kurslärare. En del av presentationen är feedback från kamrater och lärare.

Kurslitteratur

Nicolaou, K. C. & Chen, Jason S.: Classics in Total Synthesis III: Further Targets, Strategies, Methods. John Wiley & Sons, 2011. ISBN 9783527329571.
Classics in Total Synthesis III: Further Targets, Strategies, Methods. Utvalda original- och överiktsartiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. Aktivt deltagande i seminarier (godkänd / ej godkänd). Aktivt deltagande på presentationer av andra studenter och opposition på en presentation (godkänd / ej godkänd) Presentation och diskussion av en uppgift (godkänd / ej godkänd). Avslutande examination (godkänd / ej godkänd).
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KAS003F eller motsvarande

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning