Kursplan för

NMR-spektroskopi för synteskemister
NMR Spectroscopy for Synthetic Chemists

KAS025F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2024
Beslutad av: Jens Wahlström
Datum för fastställande: 2024-04-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Centrum för Analys och Syntes
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Det finns ingen kurs för doktorander som behandlar NMR spektroskopi utan omfattande matematik. Denna kurs fyller ett efterlängtat behov för de kemister som använder NMR spektroskopi men för de skull inte har behov av den kvantekmiska bakgrund som ges i kursen KFKN01F

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden ha förmågan att kunna välja den NMR-teknik som bäst lämpar sig för studiet av ett givet strukturproblem.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i kärnmagnetisk resonans (NMR) och goda kunskaper i hur tekniken kan användas för att studera små molekylers struktur och dynamik. Kursen berör metoder inriktade mot organiska och metallorganiska molekyler. Kursen startar med grundläggande teori för kärnmagnetisk resonans. Sedan följer föreläsningar om kemiskt skift, interaktion mellan kärnspinn, spindynamik, kemiskt utbyte, relaxation och flerdimensionella tillämpningar. Avslutningsvis gör varje student ett projekt där en molekylstruktur studeras med ett antal olika NMR-metoder. Inriktningen på detta projekt kan variera beroende på studentens egen specialisering.

Kurslitteratur

Claridge, Timothy D.W.: High-Resolution NMR Techniques in Organic Chemistry. Elsevier Science.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt. Deltagande i övningar och seminarier är obligatoriskt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kunskaper på masternivå i oorganisk och organisk kemi

Övrig information

Vid tillräcklig efterfrågan innebär att minst fem studenter vill läsa kursen

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning