Kursplan för

Transportprocesser
Transport Phenomena

KAT002F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-02-11

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Behärska framtagning av de grundläggande ekvationer som beskriver förändring av hastighet, temperatur och koncentration med avseende på tid och position i ett system.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna förklara, kunna ställa upp matematiska modeller och kunna lösa exempel problem inom området transportprocesser

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna formulera och förenkla matematiska modeller för olika transportprocesser. Lösa dessa med ren matematik eller använda tillämpade verktyg som Comsol Mathematics.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Självständigt kunna värdera vilka fysikaliska processer som skall inkluderas för att beskriva en given kemiteknisk process.

Kursinnehåll

Ett antal kapitel inom områdena impuls, värme och masstransport studeras. Fokus kan variera år från år.

Kurslitteratur

Bird, Stewart & Lightfoot: Transport Phenomena. John Wiley & Sons, 2002.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundkurser i impuls, värme och masstransport.
Urvalskriterier: -

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning