Kursplan för

Enzymteknologi
Enzyme Technology

KBK031F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2017-02-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Bioteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: KBK031
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syfte är att ge avancerade kunskaper i teknisk användning av enzymer och att visa hur enzymers katalysförmåga kan förändras och förbättras för att anpassas till tekniska tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursens teoridel beskriver hur biovärldens katalysatorer, enzymer, kan utnyttjas tekniskt i de mest skilda sammanhang. Exempel på användningsområden är bioanalys, livsmedelsförädling, tvättmedel, textilbehandling och kemikalieomvandlingar. Från tidigare kurser är enzymers allmänna egenskaper kända. Här beskrivs nu hur enzymmolekyler kan modifieras och få förbättrade egenskaper för teknisk användning. Exempel på sådana modifieringar är genetisk förändring, kemisk modifiering och immobilisering. Immobilisering, dvs hur enzymmolekyler fästs vid bärarmaterial, behandlas ingående. Likaså poängteras immobiliserade enzymers kinetiska egenskaper och olika sätt att kvantifiera dessa egenskaper. Enzymer verkar naturligt i en vattenmiljö i cellen. Under vissa förutsättningar kan man få enzymer att verka effektivt även i en vattenfri miljö eller i en miljö med låg vattenaktivitet. Därmed öppnar sig unika möjligheter till en effektiv, enzymbaserad syntes av ett stort antal föreningar, inklusive kirala substanser. Sådan användning av enzymer i icke-konventionella lösningsmedel behandlas ingående i kursen. Laborationsverksamheten har två delar. En del där grundläggande tekniker om immobilisering övas och en del med nära forskningsanknytning där oprövade experiment med enzymer i organiska lösningsmedel designas och genomförs. I kursen ingår även en lärarledd litteraturdiskussion i vilken varje student har förberett sig genom att läsa relevant litteratur och sedan aktivt deltar.

Kurslitteratur

P., Danielsson, B., Larsson, P.-O., Månsson, M.-O., Ramanathan & K.: Enzyme Technology.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig tentamen. godkända laborationsrapporter och godkänd litteraturdiskussion
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KBK011 Biokemi
Urvalskriterier: Grundstuderande har företräde till kursens laborationsdel

Övrig information

Kursansvariga: Dr Cedric Dicko, cedric.dicko@tbiokem.lth.se; Professor Patrick Adlercreutz, Patrick.Adlercreutz@biotek.lu.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Hemsida: http://www.tbiokem.lth.se/utbildning/enzymteknologi-75-hp/


Fullständig visning