Kursplan för

Enzymkinetik
Enzyme Kinetics

KBT001F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2012
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-03-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Bioteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge förståelse för hur hastigheter i enzymatiska reaktioner kan mätas och hur man utifrån sådana mätningar kan beräkna relevant kinetiska konstanter.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Viktiga kursmoment är bl.a.: mekanismer för enzymatiska reaktioner, mätning av kinetiska konstanter, härledning av hastighetsekvationer, enzyminhibering samt effekter av pH och temperatur på enzymatiska reaktioner. Övingar från kursboken kommer att utföras individuellt och diskuteras i grupp. Efter denna grundläggande del kommer deltagarna att välja publicerade vetenskapliga artiklar inom enzymkinetikområdet som de presenterar för resten av gruppen. Slutligen utför varje deltagare ett litet projekt inom enzymteknologiområdet. Ämnet väljs av deltagaren och kursledaren. Det kan utgöras exempelvis av en litteraturstudie eller beräkningar. Resultaten av projektet redovisas kort i en skriftlig rapport.

Kurslitteratur

Cornish-Bowden, A.: Fundamentals of Enzyme Kinetics. Fourth edition. Wiley-Blackwell, 2012. ISBN 9783527330744.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i matematik och biokemi på högskolenivå

Övrig information

Ges för 8 personer eller fler.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning