Kursplan för

Numeriska metoder i Matlab
Numerical Methods in Matlab

KET075F, 2 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Utveckla doktorandens kunskaper i numeriska metoder så att dessa kan vara hjälpmedel i forskningen.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna förstå hur olika numeriska metoder kan användas i Matlab.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna använda erforderliga numeriska metoder i sitt egna forskningsprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden självständigt kunna identifiera och välja lämplig numerisk metod för att lösa ett problem inom ett forskningsprokjekt.

Kursinnehåll

Tillämpning av numeriska metoder med Matlab såsom begynnelseväredesproblem, randvärdesproblem, stokastisk simulering, egenvärdesproblem, parameterberäkning och kurvanpassning.

Kurslitteratur

Beers, Kenneth J.: Numerical Methods for Chemical Engineering, Applications in Matlab. Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521859714.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Redovisning av löst problem.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Civilingenjörsexamen i Kemiteknik, Bioteknik, Ekosystemteknik eller motsvarande.

Övrig information

Kursansvarig och examinator: Prof. Hans T. Karlsson, Inst. för Kemiteknik.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning