Kursplan för

Preparativ kromatografi
Preparative Chromatography

KET085F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-03-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen skall ge en grundläggande beskrivning av området Preparativ Kromatografi med betoning på industriella tillämpningar. Doktorandkursen är organiserad som en läskurs baserad på boken "Preparative Chromatography", (Eds) Schmidt-Traub, Schulte, Seidel-Morgenstern.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna grundläggande termologi inom området

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden kunna modellera olika utvalda processer inom området

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna utvärdera och bedöma olika utvalda processer inom området

Kursinnehåll

Introduktion, Grunder, Kolonner, Val av system, Processer, Modellering, Modellbaserad design och optimering

Kurslitteratur

Schmidt-Traub, S. & Seidel-Morgenstern: Preparative Chromatography. Wiley-vch, 2012.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://staff.chemeng.lth.se/~BerntN/Research/PrepKurs.html


Fullständig visning