Kursplan för

Praktisk forskningsetik
Research Ethics in practice

KET090F, 4 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2015-01-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Att illustrera vad som har hänt och kan hända vid oredighet inom forskning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna beskriva de etiska fallgroparna för ett forskningsprojekt från idé till publikation.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden självständigt kunna avgöra vad som är rätt och fel i egna och andras forskningsprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden vara förtrogen med de etiska dilemmana som finns inom forskarvärlden.

Kursinnehåll

1. Bokens innehåll kommer att diskuteras vid två seminarietillfällen. Boken täcker frågeställningar som bedrägeri, plagiering, stöld, det kollegiala skyddet, etc. 2. Diskussion av ett antal etiska frågeställningar och fallstudier, exempelvis: • Begreppet ”retracted” • Etiska knepigheter • Nyliga berömda fall • Mjuk kontra hård vetenskap • Individuella uppgifter, sök på webben • Centrala etikprövningsnämnden

Kurslitteratur

Broad, W. & N., W.: Sanningens Dödgrävare.. Simon & Schuster/Mannerheim & Mannerheim, 1983.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, övrigt. Individuella uppgifter och självstudier av kursboken.

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, övrigt. Deltagande i seminariediskussioner och lösande av individuella uppgifter.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorand.
Förutsatta förkunskaper: Inga.
Urvalskriterier: Inga.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/kte131/Arkiv/Forskningsetik.pdf


Fullständig visning