Kursplan för

Industriella bioraffinaderier
Industrial Biorefineries

KET095F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2017-01-18

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred överblick över bioraffinaderikoncept och en uppdatering om nuvarande industriella processer baserad på förnybar biomassråvara. En fördjupad insikt i de faktorer som driver respektive hämmar utvecklingen av dessa "bioraffinaderier" eftersträvas genom analys av teknik, miljöfaktorer och ekonomi.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden ha förvärvat en god övergripande kännedom om dagens industriellt implementerade bioraffinaderier. Dessutom skall kursdeltagarna i detalj kunna redogöra för de specifika processer som deras projektgrupp arbetat med för att kunna leda seminarier. Detta innefattar såväl tekniska aspekter som marknadsförutsättningar.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden efter genomgången kurs kunna schematiskt uforma en ny tänkbar process där förnybar råvara, i vilken samtliga delar av råvaran beaktas. De skall också kunna identifiera begränsande faktorer för utvecklingen av processen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kursdeltagarna kunna bidra till samhällsdiskussionen kring omställning mot en mindre fossilbaserad kemiindustri.

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt över ett antal aktuella industriella exempel på processer baserade på förnybar biomassa. Dessa processer kommer att analyseras med avseende på de centrala omvandlingsprocesserna (biokemiska, termiska, katalytiska), separationsprocesser samt marknadsförutsättningar. Kursen kommer att täcka 10 utvalda kapitel ur kurslitteraturen . Dessutom kommer ett öppet formulerat designproblem att bearbetas av kursdeltagarna och diskuteras.

Kurslitteratur

Kuila, A.: Biorefinery Production Technologies for Chemicals and Energy. Wiley, 2020. ISBN 9781119591429.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt. Kursen baseras på industriella exempel. Dessa exempel kommer att diskuteras i seminarieform (varannan vecka) och ansvar för förberedelser av dessa seminarier kommer att fördelas bland kursdeltagarna.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Kursen bedrivs i seminareform, där kursdeltagarna delas in i arbetsgrupper som tar ansvar för olika kapitel i kurslitteraturen. Gruppen kommer även att tilldelas en relativt fri projektuppgift, som skall redovisas muntligt och skriftligt. Kursen ges om tillräckligt antal studenter är intresserade.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning