Kursplan för

Populärvetenskapligt skrivande för vattenforskare
Popular Science Writing for Water Researchers

KET100F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2017-02-27

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Syftet med kursen är att erbjuda verktyg för ett utvecklat skrivande, på svenska och för en bred publik. Ett uttalat mål är även att öka deltagarnas medvetenhet om normer och kommunikativa strategier för olika populärvetenskapliga och vetenskapliga genrer med fokus på svenska, men också i kontrast med engelska.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna visa engagemang i kollegiala diskussioner kring skrivande och text.

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till vattenforskare som vill utveckla sin förmåga att popularisera forskningsresultat. I kursen ingår flera olika läs- och skrivövningar. Textstruktur utgör en central del i kursen varför såväl retoriska strukturer som allmän informationsstruktur behandlas. Kommunikativa strategier inom vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande och kontrastiv diskursanalys (svenska/engelska) utgör viktiga delar i kursen liksom kollegial återkoppling och olika publiceringskonventioner. Kursen tillämpar ett processorienterat skrivande där kursdeltagarna tränas i att integrera återkoppling från andra kursdeltagare och kursansvariga i sina texter, samt i att reflektera över denna process.

Kurslitteratur

Klepke, B. & Rydell, S.: Skriv populärvetenskapligt. Liber, 2013. ISBN 9789147114399.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid seminarier. Skrivuppgifter, kamratgranskning.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: 3 terminer genomförd forskarutbildning. Svenska ska behärskas i både tal och skrift.
Urvalskriterier: Studenter som kommit längst i forskarutbildningen prioriteras.

Övrig information

Kursen är en del av vattenforskarskolan. Kursen innehåller 3 obligatoriska fysiska träffar i Lund. För anmälan, skicka e-post till Magnus.Persson@tvrl.lth.se Kursansvariga: Michael Cimbritz: michael.cimbritz@chemeng.lth.se, Marinette Hagman: marinette.hagman@chemeng.lth.se, Lene Nordrum: lene.nordum@englund.lu.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Michael Cimbritz <michael.cimbritz@ple.lth.se>


Fullständig visning