Kursplan för

Gas-vätskefasreaktioner
Gas-Liquid Reactions

KET110F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2017-10-05

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet är att ge en inblick i modeller som beskriver hur absorption av gaser i vätskor förstärks vid närvaro av kemiska reaktioner.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna planera framtagning av experimentella data som erfordras for design av ett absorptionsproblem.

Kursinnehåll

Diffusion och löslighet av gaser i vätskor, labutrustning för experimentella studier, absorptionsmodeller för olika typer av kemiska reaktioner, karaktärisering av absorptionsutrustning, exempel på gas- vätskefasreaktioner, desorption av gaser, hydrodynamik i fyllkroppskolonner såsom flödning och vätning.

Kurslitteratur

Danckwerts, P.V.: Gas-Liquid Reactions. Mc-Graw-Hill, Inc., 1970.
Utdelat material till övningarna.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorand.
Förutsatta förkunskaper: Lämplig kurs i reaktionsteknik.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning