Kursplan för

Optimering av processystem
Optimization of Process System

KET115F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2018
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2018-04-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Ge insikt i hur processtekniska optimeringsproblem formuleras samt vilka lösningsmetoder som kan användas och metodernas egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna klassificera olika optimeringsproblem samt kunna redogöra för vilka typer av lösningsmetoder som kan användas.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden använda och jämföra grundläggande metoder inom optimeringsteori för att lösa processtekniska optimeringsproblem, speciellt de som finns tillgängliga i allmänna beräkningsverktyg såsom MATLAB och Python.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden förstå och reflektera över hur ett optimeringsproblem kan omformuleras till ett annat samt ha djup insikt hur optimeringsteknik kan användas framgångsrikt inom processteknik.

Kursinnehåll

Optimering utgör ett fundamentalt verktyg i all processteknisk utveckling, design och forskning. Optimering kallas förloppet att ta fram en så bra lösning som möjligt baserat på en målfunktion. Denna kurs är fokuserad på två delar: 1) Kraven på korrekt formulerat optimeringsproblem samt förståelsen för egenskaper hos motsvarande lösningsmetoder, 2) Tekniken och färdigheten att formulera och omformulera processtekniska problem till optimeringsproblem samt lösa dessa.

Kurslitteratur

Dutta, D.: Optimization in Chemical Engineering. Cambridge, 2016.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsform: Inlämningsuppgifter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separationsteknik eller motsvarande kurser
Förutsatta förkunskaper: KETN01 Processimulering

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning