Kursplan för

Mikroföroreningar i avloppsvattenrening
Micropollutants in Wastewater Treatment

KET120F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-05-15

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Svenska

Syfte

Syftet med kursen är att doktoranden ska uppnå djup förståelse för avancerad avloppsvattenrening och utforska forskningsfronten inom rening från mikroföroreningar.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden visa kontextuell förståelse för adsorption och nedbrytningsprocesser tillämpade inom avancerad avloppsvattenrening för avskiljning av mikroföroreningar.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden visa förmåga att formulera och presentera (muntligt och skriftligt) ett projekt med en relevant forskningsfråga och en adekvat bakgrundsbeskrivning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa ett kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet och förmåga till konstruktiv kritik i granskning av texter - både i tal och skrift.

Kursinnehåll

Kursen riktar sig till doktorander inom avloppsvattenteknik med ett intresse för avskiljning av mikroföroreningar. Kursen omfattar läsning av litteratur och diskussioner med andra kursdeltagare i seminarieform. Varje deltagare formulerar ett projekt och presenterar arbetet i en skriftlig rapport och muntligt vid ett slutseminarium. Kamratgranskning av ett projekt. Kursen omfattar 1) analys av organiska mikroföroreningar, 2) ozoneringsprocesser och efterbehandling, 3) adsorption baserat på aktivt kol.

Kurslitteratur

Scientific papers distributed at introduction of the course.
Vetenskapliga artiklar utdelade vid kursens början.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, projekt. Inledande föreläsning, seminarier, projektarbete

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Skriftlig rapport. Obligatoriskt deltagande i alla seminarier. Kamratgranskning.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Antagen till forskarstudier; Avancerad avloppsvattenrening VVAN20F

Övrig information

Kursansvariga: Michael Cimbritz: michael.cimbritz@chemeng.lth.se, Per Falås: per.falås@chemeng.lth.se

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning