Kursplan för

Adsorption

KET125F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2020
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2020-05-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursen ger en djupgående kunskap till fenomenet adsorption av gaser och vätskor på fasta material.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna återge teori och metoder för adsorption och delta i diskussion med sina gelikar kring tillämpning av kurslitteraturen i sin egen forskning.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden ha god kännedom om adsorptionsfenomen och kunna hitta lösning på problem som studenten ställs inför när det gäller adsorption, utgående från kurslitteraturen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden självständigt kunna värdera vilka faktorer som påverkar undersökningar av adsorbenter i den egna forskningen samt hur dessa kan skalas upp för användning i stor skala.

Kursinnehåll

Kursen täcker adsorptionsjämvikter, adsorptionskinetik och mätmetoder för adsorption samt industriell tillämpning av fenomenet.

Kurslitteratur

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskap i katalys och/eller adsorption.
Urvalskriterier: Kursen ges vid behov för minst 3 studenter.

Övrig information

Efter att 3 studenter uttryckt intresse för kursen kommer den att hållas inom 3-6 månader. Målet är att kursen ges åtminstone vartannat år.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning