Kursplan för

Forskningsmetodik
Research Methodology

KET130F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2021
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2021-06-29

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en introduktion till vetenskapsteori, forskningsmetoder och metoder som är relevanta för forskning och utveckling inom teknikvetenskapen samt uppmuntra till reflektion och diskussion om aktuell forskning, forskningsmetoder och vetenskaplig kvalitet.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden visa förmåga att kritiskt granska valet av forskningsmetodik och metoder för vetenskapliga studier och utvecklingsarbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursinnehållet består av en översikt över relevanta forskningsmetodiker, forskningsmetoder, datainsamling och analys samt vetenskaplig kvalitet inom teknikvetenskapen, som presenteras genom litteratur och seminarier. Seminarierna ger också en möjlighet till diskussion och reflektion över det inkluderade innehållet och dess relevans för studentens specifika forskningsprojekt. Kursinnehållet består även av skriftliga uppgifter om de områden som diskuteras under seminarierna. 3-5 seminarier 3 skriftliga uppgifter med reflektioner över det aktuella ämnet i förhållande till studentens egen forskning som ska diskuteras vid seminarierna, högst 1 sida.

Kurslitteratur

Säfsten, K., Gustavsson & M.: Research Methodology - For Engineers and Other Problem-Solvers. Studentlitteratur, 2020. ISBN 9789144122304.
Utvalda artiklar eller screencasts för seminarier

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier

Kursens examination

Examinationsformer: Inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. Participation in compulsory seminars and written assignments.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning