Kursplan för

Tillämpade transportprocesser
Applied Transport Phenomena

KETN10F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2014
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-03-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för kemiteknik
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: KETN10
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Vid design och optimering av viktiga steg i kemiska processer, såsom reaktorer och separatorer, behövs en djup förståelse av stegens beteende och begränsningar. Syftet med kursen är att fördjupa studentens kompetens inom området transportfenomen och dess tillämpningar inom kemitekniska, biotekniska och ekologiska system. Allt för att studenten skall bli en kompetent yrkesperson med förmåga att analysera och dimensionera avancerade processystem. Speciellt fokus läggs på analys av transport av impuls, värme och massa i system med flera faser, t.ex. katalytiska reaktorer och proteinkromatografi, och på analys av flödessystem och strömningsfältets inverkan på transport av massa och värme, t.ex. biotekniska reaktorer och omblandning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna bedöma och värdera hur avancerad teori om transportfenomen kan appliceras på tekniska system och dess användbarhet i några utvalda fall

Kursinnehåll

Kursen behandlar impuls-, värme- och masstransport i avancerade tillämpningar hämtade från kemitekniska, biotekniska och ekologiska system. Följande områden behandlas: • Masstransport vid ideal och icke-ideal strömning och omblandning. Speciellt studeras strömningens inverkan i blandningstankar och reaktorer. • Mass- och värmetransport vid flerfastillämpningar. Speciellt studeras gas/fast fas och vätska/fast fas med tillämpningar inom heterogen katalys, adsorption och kromatografi. • Mass- och impulstransport i mikroskala studeras med beräkningsmjukvara. Speciellt studeras strömningens inverkan på kemiska och biotekniska blandningssystem och reaktorer. Den presenterade teorin exemplifieras och visualiseras både beräkningsmässigt via datorövningar och praktiskt via enkla laborativa inslag. Ett viktigt inslag för färdighetsträning och förhållningssätt är några mindre projekt på kursen centrala begrepp. Dessa utgör också en del i examinationen

Kurslitteratur

Wilkes: Fluid Dynamics for Chemical Engineers.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Grundkurser i transportprocesser, reaktionsteknik och separationsteknik eller motsvarande kurser

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.chemeng.lth.se/ketn10/


Fullständig visning