Kursplan för

Avancerad NMR-spektroskopi
Advanced NMR Spectroscopy

KFK001F, 10 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2020-03-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biofysikalisk kemi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge doktoranden avancerad kunskap om NMR-teori och tillämpningar för studier av biomakromolekylär struktur och dynamik. Kursen fokuserar på metoder för att studera proteiner, men den grundläggande teorin är lika tillämplig på i stort sett alla slags molekyler i lösning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen börjar med grundläggande NMR-teori, inklusive en introduktion till kvantmekanik, kvant-statistisk mekanik, täthetsoperator- och produktoperator-formalismen. Kurser omfattar vidare teori för mångdimensionell spektroskopi, inklusive frekvensmärkning av koherenser, koherensöverföring och s.k. mixing, samt koherensselektion. Kursen omfattar även experimentella tekniker and praktiska aspekter, inklusive datainsamling and data processning.

Kurslitteratur

J, C., WJ, F., AG, P., M, R. & NJ, S.: Protein NMR Spectroscopy. Principles and Practice, 2nd Edition. Elsevier Academic Press, 2007. ISBN 9780121644918.
Kursboken kommer att komplementeras med översiktsartiklar som delas ut under kursen.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier. Kursen är organiserad kring seminarier och diskussionsträffar där grupper av doktorander presenterar tilldelat inläsningmaterial. Kursen inkluderar dessutom ett projekt där varje doktorand får i uppgift att analysera en pulssekvens beskriven i forskningslitteraturen.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. Doktoranderna löser inlämningsuppgifter under kursen. Som avslutning på kursen får varje doktorand sig tilldelad en forskningsartikel som ska analyseras i detalj med hjälp av den teori som presenterats i kursen och sedan presenteras i en skriftlig rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator: Professor Mikael Akke

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: KFKN01, Magnetresonans — Spektroskopi och avbildning, eller en jämförbar kurs.
Förutsatta förkunskaper: Matematik motsvarande kursomfånget på K- eller B-programmen på LTH:

Övrig information

Kursen erbjudes när ett tillräckligt antal doktorander har uttryckt intresse. Normalt innebär detta minst 3-4 doktorander för att uppnå en välfungerande kamratundervisning.

Kurstillfällesinformation

Startdatum: 2024-04-15
Slutdatum: 2024-06-20
Kursfart: Helfart

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Mikael Akke <mikael.akke@bpc.lu.se>


Fullständig visning