Kursplan för

NMR-relaxation: teori och tillämpningar
NMR Relaxation: Theory and Applications

KFK005F, 10 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2021
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2020-03-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biofysikalisk kemi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge doktoranden avancerad kunskap om NMR-relaxationsteori och tillämpningar för studier av biomakromolekylär struktur och dynamik. Kursen fokuserar på metoder för att studera proteiner, men den grundläggande teorin är lika tillämplig på i stort sett alla slags molekyler i lösning.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen börjar med grundläggande teori om NMR-relaxation, inklusive 'random-phase'-modellen för transversell relaxation,Bloch-Wangsness-Redfield-teori, stokastiska processer, korrelationsfunktioner och spektraltäthetsfunktioner, relaxations-mekanismer, interferenseffekter, samt kemiskt utbyte. Kurser omfattar vidare experimentella tekniker för att studera molekyldynamik med hjälp av NMR-relaxation.

Kurslitteratur

J, C., WJ, F., AG, P., M, R. & NJ, S.: Protein NMR Spectroscopy. Principles and Practice, 2nd Ed.. Elsevier Academic Press, 2007.
Kursboken kommer att komplementeras med översiktsartiklar som delas ut under kursen

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, projekt, litteraturkurs som självstudier. Kursen är organiserad kring seminarier och diskussionsträffar där grupper av doktorander presenterar tilldelat inläsningmaterial. Kursen inkluderar dessutom ett projekt där varje doktorand får i uppgift att analysera en pulssekvens beskriven i forskningslitteraturen.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, inlämningsuppgifter. Doktoranderna löser inlämningsuppgifter under kursen. Som avslutning på kursen får varje doktorand sig tilldelad en forskningsartikel som ska analyseras i detalj med hjälp av den teori som presenterats i kursen och sedan presenteras i en skriftlig rapport.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Förkunskapskrav: KFKN01, Magnetresonans — Spektroskopi och avbildning, eller en jämförbar kurs. Rekommenderade förkunskaper: Avancerad NMR-spektroskopi
Förutsatta förkunskaper: Matematik motsvarande kursomfånget på K- eller B-programmen på LTH

Övrig information

Kursen erbjudes när ett tillräckligt antal doktorander har uttryckt intresse. Normalt innebär detta minst 3-4 doktorander för att uppnå en välfungerande kamratundervisning.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning