Kursplan för

Magnetresonans - spektroskopi och avbildning
Magnetic Resonance - Spectroscopy and Imaging

KFKN01F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-04-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Biofysikalisk kemi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskoder: KFKN01, KEMM17
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i kärnmagnetisk resonans (NMR) och hur den kan användas för att studera struktur och dynamik i makromolekylära och kolloidala system. Kursen berör även metoder för strukturstudier av fasta material samt avbildningstekniker.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Föreläsningar: Kursen startar med grundläggande teori för kärnmagnetisk resonans, inklusive en introduktion i kvantmekanik. Sedan följer föreläsningar om kemiskt skift, interaktion mellan kärnspinn, spindynamik, kemiskt utbyte, relaxation och flerdimensionella tillämpningar (inklusive strukturbestämning av makromolekyler) och metoder för avbildning och självdiffusion. Avslutningsvis ges varje student möjlighet att fördjupa sig inom ett område som intresserar studenten och som är relevant för studentens egen specialisering. Ett studiebesök vid MR-avdelningen på Lunds universitetssjukhus kan komma att erbjudas. Laborationer. Som introduktion till laborationskursen ges en övning i databehandling inom kärnmagnetisk resonans med tonvikt på Fouriertransformationer och de artefakter som felaktig databehandling kan ge upphov till. Experimentellt studeras kemiskt utbyte, relaxation, avbildning och självdiffusion i senare laborationer. Ett extra laborationstillfälle kan komma att erbjudas inom ramen för den egna fördjupningen. Denna laboration kan t.ex. röra strukturbestämning av proteiner, NMR i fast fas eller fördjupade studier av molekyldynamik.

Kurslitteratur

Keeler, J.: Understanding NMR Spectroscopy, 2nd edition. Wiley, 2010. ISBN 9780470746097.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen och godkänt betyg på obligatoriska laborationer, inlämningsuppgifter och fördjupningsuppgift.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Matematik FMA01, FMA420 och FMA430 eller motsv. Termodynamik KFK080 eller motsv. Molekylär växelverkan och dynamik KFK090 eller motsv.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Mikael Akke <mikael.akke@bpc.lu.se>


Fullständig visning