Kursplan för

Vetenskaplig utblick
Scientific Outlook

KIM030F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2013
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2013-03-04

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Att 1. visa förståelse för och 2. förmåga att kunna redogöra för och reflektera över forskningsprojekt med relevans för biomedicin och bioteknologi men utanför den omedelbara, egna forskningsuppgiften

Mål

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden * visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar

Kursinnehåll

Deltagande i 20 fritt valda seminarier/föreläsningar samt skrivande av rapport där innehållet studenten referera innehållet samt reflekterar över detsamma

Kurslitteratur

Litteratur väljs vid behov av studenten utifrån ämnen som behandlas vid de valda föreläsningarna

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier. 20 egenhändigt valda seminarier/föreläsningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. En rapport som refererar 20 föredrag och som också innehåller egna, självständiga reflektioner över deras innehåll utifrån vetenskapliga, etiska, samhälliga eller andra ståndpunkter som är relevanta i sammanhanget
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning i immunteknologi vid LTH
Förutsatta förkunskaper: Behörig till forskarutbildning i immunteknologi

Övrig information

Referaten och reflektionerna av varje föreläsning skall vardera vara minst 250 ord långa

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning