Kursplan för

Seminariekurs i immunteknologi och proteomik
Current Advances in Immunotechnology and Proteomics

KIM035F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN3/Per Tunestål
Datum för fastställande: 2015-01-08

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att belysa och diskutera aktuella utvecklingstrender i immunteknologi och proteomik

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden visa en systematisk förståelse av forskningsområdet

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa förmåga att diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar

Kursinnehåll

Seminarier där forskare presenterar, diskuterar och problematiserar aktuell forskning och litteratur inom forskningsområdet

Kurslitteratur

Aktuella vetenskapliga artiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier. Undervisning sker i form av litteratur- och forskningsseminarier som hålls på regelbunden basis. Studenten ska ha lett presentationerna av det valda ämnet vid minst 3 tillfällen. Aktivt deltagande ska ha förekommit vid sammanlagt minst 20 tillfällen och ska ha bedömts att ha nått en relationell nivå vid några av dessa tillfällen.

Kursens examination

Examinationsformer: Seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. För godkänt resultat skall studenten ha uppnått en nivå där han/hon aktivt kan delta i diskussionerna och presentationerna på minst relationell nivå. Individuellt uppnådd nivå diskuteras, definieras och dokumenteras efter varje seminarium med examinator eller med annan av examinator utsedd lärare.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen som doktorand i forskarutbildningsämne med relevans för området för seminarierna

Övrig information

Antagning sker vid början av varje termin efter kontakt med kursansvarig lärare.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Mats Ohlin <mats.ohlin@immun.lth.se>


Fullständig visning