Kursplan för

Vetenskaplig utblick
Scientific Outlook

KIM040F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2015
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2015-01-19

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Att 1. visa förståelse för och 2. ha förmåga att redogöra för och reflektera över forskningsprojekt med relevans för biomedicin och bioteknologi men utanför den omedelbara, egna forskningsuppgiften

Mål

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar

Kursinnehåll

Deltagande i 12 fritt valda seminarier/föreläsningar samt skrivande av rapport där studenten refererar föredragets innehåll samt reflekterar över detsamma

Kurslitteratur

Litteratur väljs vid behov av studenten utifrån ämnen som behandlas vid de valda föreläsningarna

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier. 12 egenhändigt valda seminarier/föreläsningar

Kursens examination

Examinationsform: Skriftlig rapport. En rapport som refererar 12 föredrag och som också innehåller egna, självständiga reflektioner över deras innehåll utifrån vetenskapliga, etiska, samhälleliga eller andra ståndpunkter som är relevanta i sammanhanget. Texterna ska visa att relationell nivå uppnås åtminstone i flera av desamma. I normalfallet ska referaten av och reflektioner kring varje föreläsning vardera vara minst 200 ord långa. Delrapporter lämnas in till examinator efter 4 och 8 genomförda seminarieuppgifter för bedömning och för lämnande av återkoppling. Vid behov editeras texterna. Efter 12 genomförda seminarieuppgifter lämnas samtliga texter in för slutbedömning, återkoppling och eventuell slutlig editering.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Behörig till forskarutbildning i immunteknologi.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning