Kursplan för

Cellodling - praktiskt handhavande och säkerhet i arbete med mammalieceller
Cell Culture Management and Safety in Mammalian Cell Culture Work

KIM050F, 1,5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Rektor/Viktor Öwall
Datum för fastställande: 2016-08-30

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge en vetenskaplig grund till arbete med cellodling och inbegriper praktiskt arbete såväl som säkerhetsaspekter. Målet är att studenten ska erhålla kunskap om de tekniker för cellodling som är relevanta generellt och för det egna projektet. Detta innefattar bl a inredning av laboratoriet för cellodling, korrekt användning av apparatur, sterilisering, säkerhet och avfallshantering, infektioner med mikroorganismer, korskontaminering, medier, cellers vidhäftningsförmåga, subkultivering, tillväxtkurvor, nedfrysning/upptining och kloning/selektion. Specifika cellodlingstekniker kan t.ex. innefatta etablering av primärkulturer, immortalisering, produktion av monoklonala antikroppar, transfektion, odling av celler i agar, flödescytometri, och toxicitetstest.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna redogöra för de grundläggande principerna inom cellodling samt för säkerhetsregler och avfallshantering.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden kunna reflektera över cellodlingsarbete utifrån miljömässiga risker och ett säkerhetsperspektiv.

Kursinnehåll

I kursen diskuteras säkerhetsaspekter, det praktiska handhavandet samt teoribakgrund runt arbete i ett cellodlingslaboratorium.

Kurslitteratur

Cellodling. En praktisk handbok i odling av mammalieceller (V. Kielberg, N. Brünner, P. Briand) Kapitel 1-9, 15 Kapitel 10-14, 16, 17 läses vid behov, d.v.s. om det är aktuellt att någon av dessa tekniker ska användas i projektet – kontrollera med handledaren. Fundamental Techniques in Cell Culture, Laboratory Handbook (3rd edition, ECACC, Sigma-Aldrich) - hela boken

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Muntlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarstudier vid LTH alt. förväntas antas till sådana forskarstudier.
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskap i cellbiologi.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning