Kursplan för

Immunologi
Immunology

KIM055F, 15 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: FUN Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2016-11-01

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Immunologiska processer är av vikt för hälsa och sjukdom. Produkter av immunologiska processer används också ofta för medicinteknisk analys av processer eller sjukdomstillstånd. En fundamental förståelse för sådana processer är därmed av avgörande betydelse bl.a. för utveckling och applikation av tillvägagångssätt inom detta fält. Inom ramen för denna kurs studeras och diskuteras immunologiska processer i eukaryota organismer för att skapa en bas för forskningsaktivitet kring sådana processer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Immunologiska teorier, processer och metoder

Kurslitteratur

Paul, W.: Fundamental Immunology. Wolters Kluwer.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: Muntlig tentamen
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning vid LTH
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper i immunolgi och cellbiologi
Urvalskriterier: Förtur för studenter som har kursen som obligatorisk eller alternativobligatorisk i sin studieplan

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning