Kursplan för

Proteinmikromatristekniker
Protein Microarray Techniques

KIM060F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2016
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2016-11-11

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska, svenska

Syfte

Proteinmikromatriser representerar en ny teknologi för multiplex och storskalig proteinexpressionsanalys av komplexa biologiska prover, såsom blod, cell-lysat och vävnadsextrakt. I denna praktiska en-veckas heltidskurs kommer du att lära dig om teorin och det praktiska handhavandet bakom toppmoderna proteinmikromatristeknologier inom proteomik.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen täcker teorin och principerna bakom design, produktion, och analys av proteinmikromatriser, inkluderande datahantering och bioinformatisk dataanalys. Teorin bakom varje steg diskuteras och experiment (övningar) utförs. Principen bakom generandet av ett stort antal proteinprober med hjälp av kombinatorisk biologi presenteras. Olika arraydesigner och format, i både mikro- och nano-skala, diskuteras. Dagens och framtida applikationer presenteras. Det praktiska arbetet inkluderar produktion och utförande av antikroppsmikromatrisanalyser, såväl som arraydatahantering och bioinformatik.

Kurslitteratur

Föreläsningshand-outs, lab-handledningar, artiklar

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar. presentationer och gruppdiskussioner

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Närvaro (>95%) på föreläsningar, övningar och laborationer. Aktivt deltagande på en nivå relevant för lärandemålen i laborationer, diskussioner, övningar och presentation.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagen till forskarutbildning
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskap i bioämnen
Urvalskriterier: Doktorander vid Lunds Universitet har förtur

Övrig information

Kursen ges varje höst inom ramen för Lifesciences kurspaketet (http://www.cmps.lu.se/life_sciences) förutsatt att 6-8 studenter antas.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.immun.lth.se/education/graduate-student-course/


Fullständig visning