Kursplan för

Flödescytometri för analys av immunceller
Immune Cell Flow Cytometry

KIM075F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2018
Beslutad av: Mats Ohlin
Datum för fastställande: 2018-12-11

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att deltagarna ska: 1) Förstå grundläggande principer inom flödescytometri 2) Kunna utföra flödescytometriexperiment för att bestämma olika cellegenskaper 3) Få kunskap om centrala aspekter som krävs för att designa grundläggande flödescytometriska experiment och välja kontroller 4) Kunna analysera flödescytometrisk data

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden kunna beskriva grundläggande principer i flödescytometri. Deltagarna ska också ha översiktlig kunskap om olika cellulära egenskaper som kan analyseras med tekniken.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Flödescytometri används i stor utsträckning för analys av immuncellers egenskaper och för sortering av biologiska prover så att rena cellpopulationer isoleras. Detta är en grundkurs i flödescytometri som täcker olika tillämpningar av tekniken, inklusive analys av extracellulära och intracellulära proteiner, celllviabilitet, cellproliferation, detektion av proteiner i lösning och cellsortering. Vi kommer att diskutera viktiga faktorer såsom kompensation, urval och kombination av fluorokromer och val av lämpliga kontrollprover. Kursen omfattar även ett seminarie som ger grundläggande förståelse för hur ett flödescytometri-instrument fungerar. Laborationer kommer att baseras på mänskliga immunceller och utföras i vårt celllaboratorium, och proverna kommer att analyseras på BD FACS Canto och BD FACS Aria II-instrument.

Kurslitteratur

Föreläsningsbilder, laborationshandledning samt vetenskaplig artikel kommer att delas ut under kursen

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsform: övrigt. Examinationen baseras på närvaro vid samtliga sessioner samt aktivt deltagande i laborationer, övningar och diskussioner. Vid förekommande av inlämningsuppgifter ingår även dessa i examinationen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Antagningen utförs av administrationen för forskarutbildningskurserna i Life Sciences vid Lunds Universitet: http://www.cmps.lu.se/life_sciences
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskaper inom cell- och molekylärbiologi förväntas.
Urvalskriterier: Antagningen utförs av administrationen för forskarutbildningskurserna i Life Sciences vid Lunds Universitet: http://www.cmps.lu.se/life_sciences: Minimum 6 studenter ska vara antagna till kursen för att den ska genomföras.

Övrig information

Kursen ges under höstterminen genom forskarutbildningskurserna i Life Sciences (http://www.cmps.lu.se/life_sciences) under förutsättning att minst 6 studenter antas till kursen. Grundläggande kunskaper inom cell- och molekylärbiologi förväntas. Någon form av förberedelse före kursen förväntas och information om detta kommer att tillhandahållas via e-post före kursstart (t.ex. installation av analysprogram och inläsning).

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:
Hemsida: http://www.cmps.lu.se/life-sciences/courses/


Fullständig visning