Kursplan för

Proteomik
Proteomics

KIM085F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Universitetslektor Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2020-05-28

Allmänna uppgifter

Avdelning: Immunteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Masspektrometri (MS)-baserad proteomik möjliggör idag analys av över 1000 peptider per minut och används frekvent i grundläggande proteinforskning samt för analys av kliniskt material, såsom plasma i biomarkörstudier. Proteiners funktion är ofta dynamiskt reglerad med så kallade posttranslationella modifieringar (PTM) såsom fosforylering, glykosylering och metylering. Syftet med kursen är att ge en inblick i teori och praktik för MS-baserad storskalig analys av proteom och PTMs. Efter kursen förväntas deltagare att kunna utforma och utföra skräddarsydda MS-baserade arbetsflöden för specifika vetenskapliga frågeställningar.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen ger en överblick i hur masspektrometri (MS) kan användas för storskalig kvantitativ analys av proteiner och deras posttranslationella modifieringar (PTM). Föreläsningar täcker teori för masspektrometri samt nyckelaspekter av arbetsflöden för MS-baserad proteomik såsom anrikning av PTMs. Laborativa moment ger erfarenhet av provupparbetning för MS-analys, inklusive anrikning av PTM, samt hantering av MS instrument. Övningsmoment ger erfarenhet med annotering och tolkning av MS spektrum för både omodifierade och PTM-bärande peptider.

Kurslitteratur

Distribuerat innehåll och vetenskapliga artiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar. Kursen ges över en vecka och innefattar föreläsningar, laborativa moment samt övningar.

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Godkänd, underkänd. För godkänd krävs (1) närvaro vid > 95 % av föreläsningar och övningar, (2) 15 minuters muntlig presentation av hur proteomik kan användas i deltagarens forskning samt (3) en 1-sidig rapport på samma ämne.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Pågående doktorandstudier inom livsvetenskap och grundkunskaper i proteinkemi.

Övrig information

Kursen ges varje höst inom ramen för Life sciences kurspaketet (http://www.cmps.lu.se/life_sciences) förutsatt att minst 6 studenter antas.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning