Kursplan för

Teori och tillämpningar av pickeringemulsioner i livsmedels- och läkemedelsteknologi
Theory and Applications of Pickering Emulsions in Food and Pharmaceutical Technology

KLG001F, 6 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2017
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2017-05-10

Allmänna uppgifter

Avdelning: Livsmedelsteknologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att beskriva ytkemiska och kolloidala fenomen i samband med formuleringar och tekniska tillämpningar av pickering emulsioner.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen är främst avsedd för doktorander inom Livsmedelsteknologi, Läkemedelsteknologi, Fysikalisk kemi, Nanoteknik samt för Bio-gränssnitt och relaterade discipliner. Partikelstabiliserade emulsioner, så kallade pickeringemulsioner, är kända för många positiva egenskaper, inklusive förhållandevis god stabilitet vilken grundas på adsorberande fasta partiklar i gränsytan mellan de två oblandbara faserna (olja och vatten). På senare tid har användningen av partiklar att stabilisera emulsioner rönt betydande forskningsintresse, detta på grund av partiklarnas speciella särdrag och potentiella tekniska tillämpningar då gällande emulsionssystem uppvisar långtidsstabilitet, även vid stora droppstorlekar samt utan tillsats av ytaktiva medel. Emulsionssystem av pickeringtyp tillämpas förutom i applikationer inom livsmedelsindustrin, även inom t ex inom pappers-, kosmetika- och färgindustri samt även inom farmaceutiska läkemedelsformuleringar för både lokal och oral tillförsel. I kursen ingår fysikalisk beskrivning av pickeringemulsioner, deras kolloidala egenskaper i samband med livsmedel och läkemedel, studiet av de förändringar som sker under processen, teknisk kunskap som behövs för att utforma processer och system samt sambanden mellan struktur, kemi och konsumentupplevda kvalitetsegenskaper.

Kurslitteratur

Colloidal Particles at Liquid Interfaces, Edited by: Bernard P. Binks and Tommy S. Horozov University of Hull, Cambridge: Cambridge University Press; e-pub, 2006. Particle-Stabilized Emulsions and Colloids : Formation and Applications, Editors: To Ngai, Stefan Bon, Royal Society of Chemistry, e-pub, 2014. Scientific Literature (TBD) Handouts

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. För 3 hp krävs en skriftlig uppgift om oberoende speciellt ämne samt obligatoriskt deltagande i seminarier med skriftlig och muntlig redovisning. För 6 hp krävs också att en laboration utförs samt en obligatorisk rapport på detta arbete.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorand i Lund eller Malmö, eller motsvarande.
Förutsatta förkunskaper: Förkunskaper: Studenten förutsätts ha grundläggande kunskaper i fysik, allmän kemi och fysikalisk kemi.

Övrig information

6 eller 3 hp (3 + 3 labb) Kursen ges var 3:e år eller på särskild begäran.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning