Kursplan för

Vetenskaplig orientering i livsmedels- och formuleringsteknik
Scientific Orientation in Food and Formulation Engineering

KLG010F, 5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-12-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för Livsmedelsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen skall ge studenterna möjlighet att demonstrera ett brett perspektiv på forskningsområdet och dokumentera deras förmåga att presentera egen forskning samt kritiskt analysera och diskutera andras forsknings- och forskningsresultat muntligt. Kursen genomförs i seminarieform.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Ha en bred förståelse för forskningsområdet.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Att presentera 3 seminarier vid institutionen för Livsmedelsteknik och att delta aktivt vid 12 seminarier.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen utgörs av underlag för seminarierna som tillhandahålls av de deltagande studenterna.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier. Kursen består av 3 egna seminarier och deltagande i 12 andra seminarier.

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Genomförande och godkännande av examinator av momenten rubriserade som "innehåll".
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För antagande krävs att deltagaren har en examen på magister (civilingenjörs) nivå.
Urvalskriterier: Prioritet ges till studenter antagna till TEKLFF01 eller motsvarande.

Övrig information

Kursdeltagande kan registreras löpande.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Björn Bergenståhl <bjorn.bergenstahl@ple.lth.se>


Fullständig visning