Kursplan för

Avancerad livsmedels- och formuleringsteknik
Advanced Food and Formulation Engineering

KLG015F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2024
Beslutad av: Jens Wahlström
Datum för fastställande: 2024-04-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för Livsmedelsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen skall ge doktorander möjlighet att fördjupa sig inom ett ämne som ingår i forskarutbildningsämnet ”Livsmedels- och formuleringsteknik” och är ämnesmässigt kopplat till doktorandens forskningsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden För godkänd kurs skall doktoranden uppvisa fördjupade kunskaper och förståelse inom det valda ämnesområdet.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden För godkänd kurs skall doktoranden kunna kritiskt granska, bedöma och dra slutsatser från vetenskaplig litteratur.

Kursinnehåll

Det specifika ämnesområdet inom Livsmedels- och formuleringsteknik och innehållet bestäms av huvudhandledaren i samråd med doktoranden och kan t.ex. baseras på en bok, på utvalda bokkapitel och/eller vetenskapliga artiklar.

Kurslitteratur

Väljs av huvudhandledare i samråd med doktoranden..

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna. Kursen examineras av huvudhandledaren
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorand vid Lunds Universitet eller annat lärosäte.
Förutsatta förkunskaper: Doktorand vid Lunds Universitet eller annat lärosäte.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning