Kursplan för

Röntgen- och neutronmetoder i livsmedelsteknologi
X-ray and Neutron Methods in Food Science & Technology

KLG020F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2024
Beslutad av: Jens Wahlström
Datum för fastställande: 2024-04-09

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för Livsmedelsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen skall ge doktorander grundläggande kunskap om hur relevanta röntgen- och neutronmetoder kan appliceras för att studera livsmedel. Fokus ligger på metoder som finns tillgängliga på s.k. stora anläggningar. Samt hur experiment med metoderna bör utformas och hur ansökningar om stråltid skall skrivas.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på experimentella metoder och deras begränsningar, instrument och experimentella uppställningar, metoder för utvärdering av experimentella data samt modellering för tolkning av data.

Kurslitteratur

Kurskompendium och vetenskapliga artiklar.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, övningar, studiebesök

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Kursen examineras av studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för Processteknik och Tillämpad Biovetenskap
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Doktorand vid Lunds Universitet eller annat lärosäte
Förutsatta förkunskaper: Kunskap inom ett eller flera områden såsom livsmedelsteknoloig, kolloidkemi, fysikalisk kemi, bioteknik, kemiteknik

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning