Kursplan för

Livsmedelskemi för produktformulering
Food Chemistry for Product Formulation

KLG060F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2014
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg Karlsson
Datum för fastställande: 2014-05-13

Allmänna uppgifter

Avdelning: Livsmedelsteknologi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: KLG060
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en beskrivning av livsmedelskomponenternas kemi och interaktioner och hur dessa bestämmer livsmedlens egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden utifrån universitetets biblioteksresurser och elektroniska källor samla och kritiskt värdera information om samband mellan kemisk sammansättning och livsmedels egenskaper.

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskaper om: kemiska och fysikalisk-kemiska egenskaper hos protein, fett och kolhydrater i livsmedel samt om vattnets roll för livsmedels egenskaper. komponenternas bidrag till struktur på mikroskopisk och makroskopisk nivå. kemiska och enzymatiska reaktioner, t.ex. fettoxidation, Maillardreaktionen och karamellisering. smak-, arom- och färgämnens grundläggande kemi. olika typer av livsmedelsanalyser. I kursen ingår föreläsningar och andra aktiviteter: Fallstudier fokuserar på komponenternas bidrag till livsmedlens egenskaper ur kemiskt, tekniskt och sensoriskt perspektiv. Seminarieövningar behandlar bland annat olika typer av livsmedelsanalyser De praktiska momenten innefattar grundläggande sensorisk analys.

Kurslitteratur

Coultate, T.P: Food – The Chemistry of its Components. The Royal Society of Chemistry.
Senaste upplagan

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar, projekt, studiebesök

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport, inlämningsuppgifter, seminarieföredrag av deltagarna
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KOK012 Organisk kemi , KBK011 Biokemi

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning