Kursplan för

Forskningsmetodik
Research Methodology

KLG105F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-12-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för Livsmedelsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge studenterna möjlighet att demonstrera hur ny vetenskaplig insik och kunskap erhålls från observation, analyser och bakgrundskunskap.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Ha förståelse för principerna för vetenskaplig argumentation

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Analysera och bedöma styrkan och kvaliteten på ett vetenskapligt uttalande.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge studenten möjligheter att erhålla och demonstrera förmåga att visa hur nya vetenskapliga insikter och kunskaper kan erhållas från observationer, analyser och bakgrundskunskaper.

Kurslitteratur

Research methods for postgraduates [Elektronisk resurs] / edited by Tony Greenfield with Sue Greener, Wiley, 2016 LUB electronic resource (informationen gick inte att lägga in ovan)

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Seminarier. 2 seminarier är tänkta där studentens eget manuskript granskas i förhållande till de metoder som beskrivs i kursboken.

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Godkänns av examinatorn.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: För att bli antagen behöver studenten ha en examen på masternivå (civilingenjör).
Förutsatta förkunskaper: Teknisk/naturvetenskaplig utbildning på masternivå.
Urvalskriterier: Studenter som har kursen som obligatorium i studieplanen prioriteras.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning