Kursplan för

Forskningsetik och vetenskaplig redlighet
Research Ethics and Disciplinary Rectitude

KLG110F, 2 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2019
Beslutad av: Margareta Sandahl
Datum för fastställande: 2019-12-17

Allmänna uppgifter

Avdelning: Inst för Livsmedelsteknik
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Att ge studenterna förmåga att diskutera och bedöma forskningetiska frågeställningar inom deras forskningsområde.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden Erhålla en bred förståelse av forskningsetik i olika professionella situationer.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna systematiskt diskutera forskningsetiska frågeställningar med relevans till den egna forskningen.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden Kunna värdera olika handlingsalternativ i en forskningsetisk situation.

Kursinnehåll

Etik och uppförandekod, Forskningsbedrägeri, Plagiarism, Djurförsök, Data insamling från människor

Kurslitteratur

"RESEARCH METHODS FOR POSTGRADUATES" Tony Greenfiel and Sue Green, Wiley 2016, chapter 5 and 6 Ingår i elektroniska bibioteket på LU

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Seminarier, litteraturkurs som självstudier. 2 seminarier där litteraturens analys av forskningsetiska frågeställningar diskuteras i förhållande till studentens egna arbeten.

Kursens examination

Examinationsform: Seminarieföredrag av deltagarna. Seminariebidraget utvärderas av kursens examinator.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Civilingenjör, masterexamen i naturvetenskap eller motsvarande.
Urvalskriterier: Studenter för vilka kursen är obligatorisk har företräde.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvariga:


Fullständig visning