Kursplan för

Livsmedelsteknik
Food Engineering

KLGN20F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2022
Beslutad av: Jens Wahlström
Datum för fastställande: 2022-09-05

Allmänna uppgifter

Avdelning: Livsmedelsteknologi
Kurstyp: Gemensam kurs, avancerad nivå och forskarnivå
Kursen ges även på avancerad nivå med kurskod: KLGN20
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i de fundamentala principer som styr livsmedelstekniska processer, med utgångspunkt i mass- och energitransport i livsmedelsindustrins enhetsoperationer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

A) Livsmedelsteknikens fundamenta: Numeracitet, termofysikaliska egenskaper och osäkerhetsfortplantning. B) Värmeöverföring och livsmedel: Översikt av värmeöverföring, konvektiva värmeöverföringskoefficienter i livsmedelstillämpningar, värmeväxling och instationär värmetransport. C) Kinetik: Översikt av reaktionskinetik, konserveringstekniker, värmebehandlingsberäkningar för livsmedelsberedning, letalitet. D) Frysteknik och livsmedel: Frysmekanismer, utrustning, kvalitetspåverkan och infrysningshastighet. E) Massöverföring och dehydrering: Översikt av masstransport i livsmedelsprocesser, konvektiv och diffusiv masstransport vid livsmedelsberedning, torkhastighet och torkutrustning. Lärandeaktiviteter såsom föreläsningar, seminarier, problemlösning, datorlaborationer och praktiska pilotskaleförsök ingår i kursen.

Kurslitteratur

Singh, R. Paul & Heldman, Dennis R.: Introduction to Food Engineering. Academic Press, 2013. ISBN 9780123985309.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig tentamen, skriftlig rapport. Skriftlig tentamen och inlämning av rapporter
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KETF01 Transportprocesser

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Andreas Håkansson <andreas.hakansson@ple.lth.se>
Hemsida: https://www.food.lth.se/english/


Fullständig visning