Kursplan för

Avancerad mikrobiell fysiologi
Advanced Microbial Physiology

KMB010F, 7.5 högskolepoäng

Gäller från och med: Vårterminen 2015
Beslutad av: FN2/Eva Nordberg-Karlsson
Datum för fastställande: 2015-05-20

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk mikrobiologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Syftet är att ge djupare och teoretiska kunskaper om fysiologi, funktion och exploaterbarhet av levande mikrobiella celler.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden genomföra och muntligt redovisa ett litteraturprojekt, där olika biokemi och mikrobiologi moment är integrerade, analyseras, syntetiseras och diskuteras

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden presentera muntligt en kritisk och tvärvetenskaplig rapport baserad på vetenskapliga artiklar

Kursinnehåll

Kursen ger doktoranden en fördjupad kunskap om relationerna mellan mikroorganismer, deras funktion i naturen, deras tillämplighet inom industrin och deras potential att lösa miljöproblem. Kursen behandlar genetik och cellens metabolism, mikrobiell diversitet och mikrobiell exploaterbarhet för industriell produktion och biologisk rening.

Kurslitteratur

Microbiology (9th edition). McGraw-Hill, 2014. ISBN 9780073402406.
Webb sidan: http://www.mhhe.com/prescott

Kursens undervisningsformer

Undervisningsform: Litteraturkurs som självstudier. Det finns fyra muntliga provtillfällen med alla deltagare och två lärare närvarande. Inför varje session förbereder sig doktoranderna via självstudier av relevanta delar från boken. Under varje session kommer doktoranderna att svara på frågor som utarbetats av lärarna. För den muntliga presentationen förebereder varje doktorand ett seminarium utifrån en litteraturstudie av ett mikrobiologiskt relaterat ämne. Totalt löper kursen under en period av 1,5 terminer. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Kursens examination

Examinationsformer: Muntlig tentamen, seminarieföredrag av deltagarna. Det finns fyra sessioner muntlig examination i närvaro av två lärare. Vid slutet av kursen förbereder och presenterar varje doktorand ett seminarium med ett ämne inom mikrobiologi. Varje kandidat kommer att bedömas enligt kursmålen.
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: kompetens i biologi eller bioteknik
Förutsatta förkunskaper: Mikrobiologi, Biokemi
Urvalskriterier: Urval baseras på personlig intervju

Övrig information

Maximalt 3-4 doktorander. Registrering: skicka e-post till kurskontaktperson senast en månad före kursstart (augusti). Kurskontaktperson: Ed van Niel (ed.van_niel@tmb.lth.se) tel. 046-2229693

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Ed van Niel <ed.van_niel@tmb.lth.se>


Fullständig visning