Kursplan för

Mikrobiell flödescytometri
Microbial Flow Cytometry

KMB020F, 3 högskolepoäng

Gäller från och med: Höstterminen 2020
Beslutad av: Universitetslektor Åsa Håkansson
Datum för fastställande: 2021-01-25

Allmänna uppgifter

Avdelning: Teknisk mikrobiologi
Kurstyp: Ren forskarutbildningskurs
Undervisningsspråk: Engelska

Syfte

Kursens syfte är att genom våta och torra labbövningar ge deltagarna praktisk erfarenhet av och teoretisk kunskap om flödescytometrisk analys av mikrobiella cellpopulationer.

Mål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall doktoranden

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall doktoranden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs skall doktoranden

Kursinnehåll

Kursen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier, workshops, muntliga eller skriftliga övningar, och experimentella projekt som utförs i grupper om 1-4 personer.

Kurslitteratur

Wilkinson, M.: Flow Cytometry in Microbiology. ISBN 9781910190111.

Kursens undervisningsformer

Undervisningsformer: Föreläsningar, laborationer, övningar, projekt, litteraturkurs som självstudier

Kursens examination

Examinationsformer: Skriftlig rapport, seminarieföredrag av deltagarna, övrigt. För godkänt resultat ska studenten (1) ha >95% närvaro på lektioner och labb, (2) lämnat in skriftlig rapport, och (3) gjort en muntlig redovisning av literaturstudien. Betygsskala: Underkänd, godkänd
Betygsskala: Underkänd, godkänd
Examinator:

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav: Information om ansökan finns på hemsidan http://www.cmps.lu.se/life-sciences/. Ansökningar tas emot mellan 1 maj och 31 maj.
Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kunskap i mikrobiologi.
Urvalskriterier: Information om ansökan finns på hemsidan http://www.cmps.lu.se/life-sciences/.

Övrig information

Kursdeltagare är max 8 studenter och minst 6 personer. Vid för få deltagande studenter ställs kursen in.

Kurstillfällesinformation

Kontaktinformation och övrigt

Kursansvarig: Magnus Carlquist <magnus.carlquist@tmb.lth.se>


Fullständig visning